• آگهی های ویژه فلزی پيشرفت زندگي بشر به طور عمده ،ناشي از استفاده وسيع از فلزات گوناگون بوده است .

امروزه ميزان كاربرد سالانه فلزات در هر كشور ،نشان دهنده توسعه و رشد اقتصادي آن جامعه است اين رشد پيشرفت تكنولوژي در نتيجه هزاران سال زندگي انسان و كسب تجربه هاي گوناگون در چگونگي استفاده ازفلزات حاصل شده است سر آغاز راه چنين رشد عظيمي ،ساخت مصنوعات فلزي بسيار ابتدايي بوده است . شواهد نشان مي دهند كه انسان دست كم از پنج هزار سال پيش فلز را شناخته و آن را دستمايه زندگي خود كرده است اهميت كشف فلز و استفاده از آن در ساخت ابزار به قدري مهم است كه دوره هايي از زندگي انسان را به اسم فلزات نام گذاري كرده اند مثل عصر مس ، عصر مفرغ و عصر آهن .

 

تعريف فلز ،خواص آن و ساختمان فلزي 
فلزات گروه مهمي از عناصر را تشكيل مي دهند كه معمولا الكترونهاي مدار آخر خود را به راحتي از دست مي دهند . در كريستال بندي فلزات الكترونها به راحتي مي‌توانند حركت كنند در نتيجه فلزات هادي خوب الكتريسته هستند و تركيبات آنها معمولا الكتروسيتهاي خوبي تشكيل مي دهند فلزات در مدار آخر خود كمتر از چهار الكترون دارند . بنابراين آنها در تركيباتي كه به عنوان فلز وارد مي شوند ظرفيتشان چهار ويا كمتر از چهار است مانند كلريد سديم (NaCl) كلريد كلسيم 
((Cacl2 اكسيد آهن ( Fe2o3) III و كلريد قلع IV كه در آنها سديم ، كلسيم ، آهن و قلع به ترتيب با ظرفيتهاي يك دو سه و چهار خود وارد شده اند .

 

فلزات گاهي در تركيبات به صورت نافلز وارد مي شوند مانند دي كرومات پتاسيم ( SnCl4) كه در آن كروم به صورت نافلز وبا ظرفيت شش وارد شده است ودر اينجا ديده مي شود كه ظرفيت آن بيش از چهار است جالب است كه فلز مشهور آلومينيوم با وجودي كه در تركيبات فقط به صورت سه ظرفيتي آن بيش از چهار است جالب است كه فلز مشهور آلومينيوم با وجودي كه در تركيبات فقط به صورت سه ظرفيتي شركت مي كند ، ولي با همين ظرفيت سه به صورت نافلز ديده مي شود ، مانند آلومينات سديم . ( NaAlO2)

تمام عناصر فلزي به جز جيوه در دماي معمولي جامد هستند جيوه داراي نقطه ذوب پايين ۳۹ درجه سانتيگراد مي باشد تنگستن بالاترين نقطه ذوب را بين فلزات دار است . ( ۳۴۰۰ ۰c)

تعداد زيادي از عناصر جدول تناوبي فلز هستند فلزات داراي جلالي مخصوص به خود هستند كه بسيار زود قابل تشخيص مي باشند . همچنين فلزات هادي هاي خوب الكتريسته و گرما مي باشند.

از خوّاص ديگر فلزات مي توان از خاصيت چكش خواري آنها نام برد كه البته كروم حالتي شكننده دارد فلزات را مي توان به صورت ورقه هاي نازك و طويل در آورد و عملا توليد ورقهاي آهني و فولادي براي ساختن اتومبيلها و قسمت هاي مختلف ساختمانها ، استفاده از اين خاصيت فلزات است بعضي ازفلزات مانند آهن و كروم سخت هستند . در صورتي كه فلزاتي از قبيل مس و سرب نرم تري باشند فلزات قلياي بسيار نرم مي باشند به طوري كه مي توان آنها را با چاقو بريد . از اختلاط بعضي از فلزها آلياژ ها به دست مي آيند كه اكثر آنها خواصي بهتر از فلزات اوليه خود دارند ،مانند مفرغ كه از اختلاط مس و قلع به دست مي آيد و آلياژي زنگ نزن است ويا آلياژهاي آهن كه انواع فولاد سخت را تشكيل مي دهند .

خواص شيميايي فلزات كاملا متغير است بعضي از فلزات مانند طلا و پلاتين از 
نظر شيميايي غير فعال هستند اين ويژگي طلا و پلاتين همراه با كمياب بودن آنها باعث شده است كه اين دو فلز بسيار گران بوده وبراي ساختن زينت آلات به كار روند از طرف ديگر تعدادي از فلزات از قبيل فلزات قليايي به قدري فعال هستند كه در طبيعت به حالت آزاد يافت نمي شوند .

به طور كلي فلزات با غير فلزات تركيب شده و تركيباتي به نام نمك توليد مي كنند اين تركيبات يوني عموما سخت ودير ذوب هستند . 
چگالي فلزات تغييرات وسيعي دارد از همه عناصر جامد ، سيستم پايين ترين را سهيم بالاترين چگالي را دارند با اين همه اكثر فلزات در مقايسه با نافلزات جامد چگالي نسبتا بالايي دارند فلزات گروه IA وIIA كه فلزات سبك ناميده مي شوند از اين قاعده مستثني هستند به طور كلي بيشتر فلزات نقاط ذوب و جوش نسبتا بالايي دارند با اينكه بعضي از آنها مانند جيوه نقطه ذوب پاييني دارند ود ردماي معمولي مايعند .

 

عناصر اصلي 
در جدول مند ليف عناصر به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند عناصر اصلي و عناصر واسطه عناصر اصلي در گروههايي تحت عنوان گروههاي A مرتب شده اند گروههاي IIA,IA در طرف چپ جدول و گروههاي IIIA تا VIIIA در طرف راست جدول قرار دارند . 
عناصر واسطه درگروههايي تحت عنوان گروههاي B مرتب شده اند اين گروهها بين گروه IIA و IIIAدر ميانه جدول قرار دارند . 
در اين قسمت فلزات گروههاي اصلي و گروههاي A معرفي مي شود .

فلزات گروه IA
فلزات اين گروه عبارتند از سديم ، پتاسيم ، روبيديم ، سنريم و فرانسيم .
تركيبات اين فلزات به طور كلي در آب بسيار انحلال پذيرند ئيدرو اكسيدهاي اين فلزات خاصيت بازي شديد از خود نشان مي دهند والكتروليتهاي قوي هستند به همين علت اين فلزات را فلزات قليايي نيز مي نامند نمكهاي اسيدهاي ضعيف آنها خاصيت بازي دارند مانند كربنات سديم ( Na2Co3)
اين فلزات واكنش پذير ترين گروه فلزات راتشكيل مي دهند به طوري كه هيچ يك از آنها به حالت آزاد در طبيعت يافت نمي شود اين فلزات به صورت تركيبات يوني در طبيعت وجود دارند وهمه آنها به وسيله بر قكافت نمكهاي خشك و مذاب تهيه مي شوند فلزات قليايي به دليل نرمي و واكنش پذيري شيميايي هرگز كاربرد ساختاري ندارند .

عناصر گروه IA فلزاتي نقره اي رنگ هستند و سزيم كمي به رنگ زرد طلايي است اين عناصر نسبتا نرم بوده (مي توان آنها را با چاقو بريد ) ونقاط ذوب و جوش پاييني دارند نقطه ذوب ، نقطه جوش و سختي اين فلزات با افزايش عدد اتمي كاهش مي يابد . اين فلزات رساناهاي خوبي براي گرما و الكتريسته هستند و چگالي آنها بسيار پايين است .

سديم و پتاسيم فراوانترين اعضاي اين گروه هستند تركيبات عنصر سبكتر اين گروه ،يعني سيتيم ودو عنصر سنگينتر اين گروه ، يعني روبيديم و سزيم نسبتا كميابند . عنصر فرانسيم در بعضي فرايندهاي پرتو زاي طبيعي تشكيل مي گردد همه ايزوتوپهاي انها پرتوزا بوده ونيم عمر كوتاه دارند واين عنصر فوق العاده كمياب است .

واكنش پذيرترين عنصر گروه IA در اكثر موارد سزيم است وليتيم معمولا كمترين واكنش پذيري را دارد . 
فلزات قليايي هرگاه درمعرض تابش قرار مي گيرند ، الكترون گسيل مي كنند ( اثر فوتو الكتريك ) سزيم كه به آساني الكترون بيرون مي دهد در ساخت فوتوسل مصرف مي شود فوتوسل علائم نوري را به علائم الكتريكي تبديل مي كند ودر نورسنجي و چشم الكتريكي به كار مي رود .

فلزات گروه IIA
فلزات اين گروه عبارتند از بريليم ، منيزيم ،كلسيم ، باريم ، وراديم .
ئيدرو اكسيدهاي اين فلزات مانند ئيدرواكسيدهاي فلزات قليايي خاصيت بازي دارند وهمچنين جزء مهمي از پوسته زمين را تشكيل مي دهند به همين علت اين فلزات قليايي خاكي نيز مي نامند . البته ئيدرواكسيدهاي آنها ازنظر بازي از ئيدروكسيدهاي فلزات قليايي ضعيف ترند . 
اين فلزات دومين گروه فلزات را از نظر واكنش پذيري تشكيل مي دهند و به همين علت در طبيعت به حالت آزد يافت نمي شوند معمولا آنها را به وسيله برقكافت كلريد مذاب تهيه مي كنند تعدادي از تركيبات اين فلزات به ميزان قابل توجه در آب حل نمي شوند .

فراوانترين عناصر اين گروه منيزيم و كلسيم هستند منيزيم از نظر فراواني دومين عنصر فلزي است كه در آب دريا يافت مي شود اين فلز به علت سرعت سوختن ونور و حرارت زيادش براي آتشبازي وبمب آتشزا به كار مي رود كلسيم فلزي است سفيد نقره فام كه به آساني با چاقو بريده نمي شود كربنات كلسيم (CaCO3) فراوانترين تركيب و قليايي خاكي در پوسته زمين است استرانسيم و باريم در طبيعت به صورت سولفات و كربنات وجود دارند . 
از سولفات باريم به عنوان رنگ سفيد استفاده مي شود استرانسيم فلزي است سفيد و سخت كه شبيه كلسيم مي باشد ودر آتشبازي به كار مي رود راديم آخرين عنصر گروه IIA عنصري ناياب است و كليه ايزوتوپهاي آن پرتو زاهستند .

فلزات گروه IIA نسبت به فلزات گروهIAنقاط ذوب و جوش بالاتر و چگالي بيشتري دارند واز آنها سخت ترند بريليم آن قدر سخت است كه مي تواند شيشه را خط بيندازد و تمايلي به شكنندگي دارد درجه سختي اين فلزات با افزايش عدد اتمي تنزّل مي كند علي رغم تمايل اين فلزات به شكنندگي هر يك از آنها را مي توان بدون شكستگي تا حدودي چكش كاري و نورد كرد تمام فلزات قليايي خاكي سفيد و جلاي نقره اي دارند وهمچنين رساناي خوب برقند .

فلزات گروه IIIA
فلزات اين گروه عبارتند از آلومينيم ، گاسيم ، اينديم ،تاليم 
اين فلزات فلزاتي سفيد ونرم هستند ونقطه ذوب نسبتا پاييني دارند نقطه جوش آنها با افزايش عدد اتمي تنزل مي كند اين عناصر در تركيبات معمولا به صورت فلز وارد مي شوند ولي تركيبات نا فلزي هم دارند مانند آلومينات پتاسيم ( KAlO2)

آلومينيم كه معروفترين عنصر اين گروه مي باشد ، فراوانترين فلز قشر زمين است كه به صورت اكسيد حدود ۵/۷ درصد از قشر جامد زمين را تشكيل مي دهد اين فلز سبك و زود گداز است واستحكام آن زياد نيست آلومينيم جريان برق را به خوبي هدايت مي كند ( به جاي سيمهاي مس از آن استفاده مي شود ) ودر صنعت از ساختمان پيستون اتومبيلها گرفته تا بدنه ماشينها وهواپيماها مورد استفاده قرار مي گيرد.

گاليم ، اينديم و تاليم به ندرت يافت مي شوند نقطه ذوب گاليم به طور غير عادي پايين است ( ۳۰۰c ونقطه جوش آن بالاست) ( ۲۰۷۰۰c به همين علت اين فلز يك دامنه ميعان استثنايي دارد گاليم گاهي به عنوان سيال دماسنج به كار برده مي شود اينديم فلز نادري است كه به دليل نرمي و كمياب بودن آن كاربرد ساختاري مهمي ندارد .

اين فلز به دليل جلاي فلزي زياد ، گاهي در ساختن آينه هاي مخصوص به كار برده مي شود تاليم فلزي نرم به رنگ سفيد مايل به آبي است اين فلز شبيه سرب است ولي به اندازه آن چكش خوار نيست رسانايي الكتريكي تاليم كم است .

فلزاتگروه IV A
فلزات اين گروه عبارتند از ژرمانيم ، قلع و سرب 
ژرمانيم فلزي سخت ،سفيد و شكننده است كه به تازگي به مقدار زياد در ساخت پيلهاي فوتو ولتايي ( باطريهاي خورشيدي ) به كار برده مي شود ودر بين فلزات اين گروه بالاترين نقطه ذوب را دارد ژرمانيم جامد داراي ساختار شبكه الماس است 
ورسانندگي الكتريكي آن مانند نيم فلزات مي باشد .

قلع فلزي بسيار زود گداز و چكش خوار به رنگ سفيد به مايل به نقره اي است كه نقطه ذوب آن نسبتا پايين است قابليت ورق شدن قلع زياد است اگرصفحات قلع را تا كنند صدايي شنيده مي شود كه به آن فرياد قلع مي گويند . علت اين صدا برخورد بلورهاي قلع به يكديگر مي باشد .
سرب فلزي نرم سنگين ،چكش خوار و برگ شدني است كه مقطع تازه آن نقره اي رنگ وبراق است اين فلز به علت نداشتن استحكام كششي ، قابل مفتول شدن نيست و جريان الكتريسته را هم در مقايسه با بقيه فلزات به خوبي هدايت نمي كند به همين علت و همچنين به علت زود گداز بودن آن از سيمهاي سربي در فيوزها استفاده مي شود .

فلزاتگروه IV A در طبيعت فراوان نيستند . اين فلزات به هر دو صورت فلز و نافلز وارد تركيبات مي شوند از تركيبات نا فلزي اين گروه مي توان استاناتها (تركيبات قلع ) ، پلمباتها ( تركيبات سرب ) و ژرماناتها ( تركيبات ژرمانيم ) رانام برد .

فلزات گروه VA
فلزات اين گروه عبارتند از آنتيموان و بسيموت 
آنتيموان فلزي به رنگ سفيد مايل به آبي است اين فلز چكش خوار ونرم نيست ورساناي ضعيفي براي جريان برق است . آنتيموان گاهي غير فلز معرفي مي شود ولي در كاني شناسي شبه فلز ناميده مي شود كاربرد عمده آنتيموان در آلياژهاست .

بسيموت فلزي به رنگ سفيد مايل به خاكستري با زمينه قرمز است كه گاه به شكل طبيعي درمقادير كم يافت مي شود اين فلز يكي از معدود فلزاتي است كه حجم آن هنگام انجماد افزايش مي يابد هنگام تغيير از حالت مايع به جامد به ميزان ۳۲/۳ درصد منبسط مي شود بيسموت به عنوان عامل آلياژ دهنده كاربردهاي متنوعي دارد . 
هر دوي اين فلزات بسيار تردند و به سهولت به گرد تبديل مي شوند .

عناصر واسطه 
عناصر واسطه بين گروههاي IIIA , IIA در شكل طويل جدول تناوبي قرار دارند . سومين و چهارمين رديف عناصر واسطه كه به ترتيب شامل لانتانيدها و آكتينيد مي باشند ، عناصر واسطه داخلي ناميده مي شوند .

كليه عناصر واسطه فلز مي باشند بسياري از فلزات واسطه ، مخصوصا اولين رديف اين عناصر فلزات فعال هستند . اين فلزات به طور كلي داراي نقاط ذوب و جوش و تبخير بالايي هستند عناصر گروهII B ( روي كلادميم وجيوه ) ازاين قاعده كلي مستثني هستند جيوه در شرايط عادي مايع است وهمه عناصر اين گروه نقطه ذوب نسبتا پاييني دارند و تبخير آنها نسبتا آسان است اكثر فلزات واسطه رساناي خوب گرما و برق هستند عناصر گروه IB از اين جهت وضع ممتازي دارند البته ميل تركيبي عناصر اين گروه بسيار كم است به طوري كه در طبيعت غالبا به حالت آزاد يافت مي شوند .

فلزاتگروه IB
فلزات اين گروه عبارتند از مس ، نقره ، طلا 
مس در طبيعت به مقدار زياد به حالت آزاد يافت مي شود و به همين علت از جمله نخستين فلزاتي است كه مورد استفاده بشر قرار گرفته است اين فلز به صورت تركيب نيز در طبيعت وجود دارد مس را معمولا با حرارت دادن اكسيد يا كربنات آن درزغال استخراج مي كنند اين فلز رنگ سرخي دارد و پس از نقره بهتر از تمام فلزات گرما و برق را از خودعبور مي دهد .

نقره فلزي سفيد و درخشنده و صيقل پذيراست كه نوررا به خوبي منعكس مي كند به همين جهت در ساختمان آينه ها به كار مي رود ( آينه ورقه نازكي از نقره است كه به وسيله يك صفحه شيشه نگه داري مي شود ) نقره خالص از مس نرمتر واز طلا 
سخت تر است نقره گرما و برق را بهتر از تمام فلزات از خود عبور مي دهد . 
طلا معمولا در طبيعت به حالت آزاد يافت مي شود اين امر نشان دهنده ميل تركيبي بسيار كم آن است . 
طلاي خالص ، نرم و بسيار سنگين است و قابليت چكش خواري و مفتول شدن آن از تمام فلزات بيشتر است طلا تنها فلز زرد رنگ است .

فلزات گروه IIB 
فلزات اين گروه عبارتند از روي ، كادميم و جيوه . 
روي در طبيعت به حالت آزاد وجود ندارد و معمولا به صورت تركيب يافت مي‌شود روي را از طريق استخراج آن از سنگ معدنهايش به دست مي آورند . قطب منفي بيشتر پيلهاي الكتريكي را از روي مي سازند .

معرفی انواع فلزات ساختمانی و کاربرد آنها – چه فلزاتی در ساختمانها استفاده می شود؟

فلزات ساختماني اساساً به دو گروه آهني و غير آهني تقسيم مي‌شوند. آهن خالص در ساختمان مصرفي ندارد، ولي انواع فولاد و چدن كه آلياژهاي آهن به حساب مي‌آيند از پرمصرف‌ترين مصالح فلزي هستند. فولاد در نيمرخهاي گوناگون توليد شده و در ساختن اسكلت فلزي و به صورت ميلگرد يا آرماتور در بتن‌آرمه به مصرف مي‌رسد. مصرف چدن در لوله و اتصالات و قطعات درپوش و پله و مانند اينها است. از فلزات غيرآهني عمده كه در ساختمان بيشتر از آنها بهره‌گيري مي‌شود مي‌توان آلومينيوم، مس، سرب، روي، قلع، نيكل و منيزيم را برشمرد. امروزه پس از فولاد، آلومينيوم و مس به ترتيب از پرمصرف‌ترين فلزات در ساختمان به شمار مي‌آيند. از ساير فلزات مستقيماً و يا به صورت بخشي از آلياژ ديگر فلزات بهره‌گيري مي‌شود.

آلومينيوم خالص به علت نرمي و مقاومت كم در ساختمان مصرف نمي‌شود، بلكه از آلياژهاي آن به‌ويژه آنها كه داراي منيزيم، منگنز و سيليسيم مي‌باشد استفاده مي‌گردد. از مزاياي آلومينيوم و آلياژهاي آن، سبكي وزن و زنگ نزن بودن است ولي در مقابل، ضريب ارتجاعي كم و در نتيجه تغيير شكل زياد آنها زير بار و حساسيت در برابر افزايش گرما و تغيير محسوس در خواص مكانيكي آنها در گرماي بيش از 100 درجه سلسيوس، مصرف سازه‌اي اين مصالح را محدود مي‌سازد. گرچه روي سطح فلز آلومينيوم پس از گذشت زمان لايه نازكي از اكسيد آلومينيوم يا آلومين تشكيل مي‌شود و اين اكسيد فلز را از آسيب عوامل جوي حفظ مي‌كند، ولي بهتر است ضخامت اين لايه را به كمك جريان الكتريسته و قرار دادن آن در آند افزايش داد تا آسيب‌پذيري آن در برابر خراش و عوامل جوي كاهش يابد. اين عمل را آندايز كردن آلومينيوم مي‌نامند كه به صورتهاي ساده و رنگي انجام مي‌شود. آلومينيوم در ساخت اسكلت سبكساختمانها، ورق ساده يا موجدار پوشش شيروانيها يا درزبندي و درزپوش، كارهاي تزئيني و ساختن در و پنجره و نرده و مانند اينها مصرف مي‌شود. از ورقهاي نازك آلومينيوم براي پوشش عايق حرارتي و نم‌بندي آنها و بازتاب گرما بهره‌گيري مي‌شود. از گرد آلومينيوم در ساختن رنگ آلومينيومي استفاده مي‌شود.

از مس و آلياژهاي آن كه انواع برنج و مفرغ است در آب‌بندي و درزبندي و كارهاي زينتي و ساختن قطعات شيرآلات و يراق‌آلات و لوله‌سازي استفاده مي‌شود.

بيشترين مصرف سرب در آب‌بندي كردن محل بند لوله‌هاي فاضلاب و همچنين پوشش ديوار محل كار با پرتوهاي مجهول X Ray و راديواكتيو مي‌باشد.

روي براي پوشاندن ورق، لوله و ساير قطعات فولادي و نيز جلوگيري از زنگ زدن آنها مصرف مي‌شود. اين قبيل محصولات به آهن سفيد يا فولاد گالوانيزه شهرت دارند. روي در ساختن انواع آلياژها به ويژه برنج كه آلياژي از مس و روي است، نيز به مصرف مي‌رسد.

قلع نيز به ميزان كمتري از روي براي پوشش قطعات فولادي ساختماني مصرف مي‌شود. ورق فولادي قلع‌اندود را اصطلاحاً حلبي مي‌نامند. قلع در توليد انواع آلياژها به خصوص برنز يا مفرغ كه آلياژي از مس و قلع است، نيز مورد مصرف دارد.

از سرب، قلع، روي، مس و آلومينيوم به صورت ورقهاي نازك در لايه مياني قشرهاي عايق رطوبتي پيش‌ساخته نيز استفاده مي‌شود.

فلزها موادى هستند كه مى توان آن ها را صيقل داد و برّاق كرد و به شكل هاى گوناگون در آورد، به عنوان مثال مى توان از آن ها مفتول هاى سيمى ظريف تهيه کرد

 

درميان ۱۰۹

عنصر شناخته شده، 84 فلز وجود دارد. فلزها در رنگ و استحكام (سختى و نرمى) با يك ديگر تفاوت زيادى دارند . طلا، مس، آلومينيم، نقره و سرب از مهم ترين فلزها هستند  . اين فلزها مانند آهن جامدند اما همان طور كه مى دانيم جيوه تنها فلزى است كه به صورت مايع وجود دارد و سمى مى باشد .

ازجمله ويژگى هاى فلزها مى توان به موارد زير اشاره كرد :

۱-رساناى الكتريسيته و گرما هستند.

۲-چگالى زيادى دارند (به جز سديم و پتاسيم).

۳-جلاپذيرند و سطح برّاق و درخشنده اى دارند.

۴-چكش خوارند يعنى خاصيت ورقه شدن و مفتول شدن دارند.

۵-فلزها با هيدروژن تركيب نمى شوند.

۶-نقطه ى ذوب و جوش بالايى دارند.

۷-بيش تر فلزها جذب آهن ربا مى شوند.

 

۱-براى افزايش استحكام فلزها آن ها را با هم تركيب مى كنند كه آلياژ ناميده مى شوند.

۲-آهن زنگ نزن (فولاد ضدّ زنگ) به فولادى گفته مى شود كه علاوه بر آهن و كربن به آن فلز كروم نيز اضافه مى كنند .

۳-فلز سرب سمّى است و از تماس طولانى مدت با آن بايد پرهيز كرد.

 

نگاهى برانواع فلزها

 

آلومينيم:

فلزى سبك و نقره اى رنگ است و سومين عنصر فلزى است كه به مقدار زياد در پوسته ى زمين يافت مى شود . اين فلز در طبيعت به صورت آلومينيم سيليكات و آلومينيم هيدروكسيد وجود دارد . در دوران باستان، يونانيان، زاج (كه يكى از فراوان ترين كانى هاى آلومينيم است) را مى شناختند و از آن به عنوان دارو و تثبيت كننده ى رنگ در رنگ رزى استفاده مى کردند  .آلومينيم دچار خوردگى نمى شود زيرا سطح آن از اكسيد پوشيده شده است و اين اكسيد مانع نفوذ اكسيژن به قسمت هاى داخلى آن مى شود . دماى ذوب اين فلز زياد است. مى توان از آن ورقه هايى به نازكى كاغذ ساخت و براى بسته بندى موادغذايى  (فويل آلومينيم) و يا ورقه هاى پوشش دارو استفاده كرد. كشورى كه در جهان بيش ترين مقدار آلومينيم را توليد مى كند استرالياست.

 از ديگر ويژگى هاى آلومينيم مى توان به چگالى كم آن (۲.۷ گرم بر سانتى مترمكعب)، سازش پذيرى با موادغذايى، رسانش گرمايى و مقاومت حرارتى بالا اشاره كرد . (در صنايع خودروسازى ، هواپيماسازى و درب و پنجره سازى به مقدار زيادى از اين فلز استفاده مى شود .)

مس:

از اولين فلزاتى است كه مورد استفاده ى بشر قرار گرفته است و هنوز هم از پر مصرف ترين فلزات مى باشد، همين امر موجب شده است تا استخراج اين فلز نسبت به بازيافت آن بيش تر مورد توجه قرارگيرد . از جمله ويژگى هاى آن اين است كه به رنگ قرمز بوده، نرم و محكم است و خاصيت هدايت الكتريكى آن در حرارت معمولى از نقره كم تر است . مصريان دريافتند كه افزودن مقدار كمى قلع، قالب گيرى مس را آسان تر مى كند. . مس فلزى قابل انعطاف و چكش خوار است كه كاربردهاى زيادى در موارد زير دارد :

سیمهاى مسی(برق)-لوله های مسی-دستگیره های در و وسایل منزل موتورها به  خصوص موتورهایالكترومغناطيسى، در وسايل آشپزى از جمله ماهيتابه، در وسايل موسيقى ب هخصوص سازهاى بادى و

...

سولفات مس به عنوان سم براى از بين بردن قارچ ها و باكترى ها، در رنگ رزى و باترى سازى و ... به كار مى رود.

هنگامى كه مس و فلز روى با هم تركيب مى شوند آلياژ برنج توليد مى شود  .

.مفرغ نيز آلياژى از مسو قلع است . برنز آلياژى از مس، قلع و عنصر ديگرى به نام روى مى باشد (با افزايش عنصر قلع در آلياژِ برنز، نقطه ى ذوب كاهش مى يابد).

 

۳-طلا:

رنگ زرد روشن و براق دارد و اين به دليل اكسيد نشدن در هوا و آب است. اين فلز را مى توان به صورت خالص در ميان سنگ ها، كانى هاى بلورى شده و مواد ته نشين آبرفتى پيدا كرد .طلا در برابر بيش تر اسيدها پايدار(مقاوم) است، اما در نيتروهيدروكلريك اسيد حل مى شود ولى

نيتريك اسيد كه توان حل كردن نقره را دارد در برابر طلا ناتوان است.

. طلاى خالص فلزى نرم و بسيار شكل پذير است و شكل كريستالى ويژه اى ندارد لذا براى استحكام آن مقدارى نقره و مس به آن اضافه مى كنند.

(آلياژ يا همجوشه) و مى توانند طلاى زينتى بسازند. مهم ترين خاصيت طلا

چكش خوارى آن است . آلياژهاى رنگى طلا مانند طلاى قرمز را مى توان با افزودن اندكى مس و نقره به دست آورد . آلياژهاى ديگر آن مانند نيكل در گوهرسازى تجارى مهم اند چون به كمك آن به آلياژهاى طلاى سفيد دست مى يابيم .

 

نكته:

برخى از نمك هاى طلا ويژگى ضد التهاب(وَرَم) دارند و در داروسازى كاربرد دارند. همچنين در دندانپزشكى براى پركردن دندان و روكش هميشگى دندان از آن ها استفاده مى شود.

 

۴-سرب:

فلزى سنگين، سمى و چكش خوار است و به رنگ خاكسترى تيره مى باشد. هنگامى كه تازه تراشيده شده باشد، سفيد مايل به آبى است اما در معرض هوا به رنگ خاكسترى تيره تبديل مى شود. خاصيت هدايت الكتريكى سرب پايين است و اين فلز به شدّت در برابر پوسيدگى مقاومت مى كند و به همين علت ظروفى را كه براى نگهدارى مايعات فرسايشگر(مثل اسيد سولفوريك)استفاده مى كنند از جنس سرب مى باشد.

از سرب در سازه هاى ساختمانى، لوله هاى انتقال آب، وسايل تزئينى كاخ ها، سقف ها و پنجره هاى ساختمان هاى قديمى، ساچمه و گلوله، اجزاى الكتريكى، روكش كابل، مهمّات، سراميك، لحيم كارىو جوش دادن، اتصالات و مواد پركننده ى دندان ها استفاده مى شود.

 

۵-نقره:

فلزى براق و به رنگ نقره اى مايل به سفيد مى باشد كه در بين تمام عناصر بالاترين ميزان رسانايى الكتريكى و در بين تمام فلزات بالاترين ميزان رسانايى گرمايى را دارد . نقره در طبيعت هم به صورت خالص و هم به صورت آلياژ طبيعى همراه با طلا و سرب و مس مى باشد كه در برخى

سنگ هاى معدنى مى توان آن را يافت.چكش خوارى و خاصيت مفتول و ورقه شدن نقره بسيار زياد است. ويژگى ديگر نقره كه مهم و فوق العاده جالب توجه مى باشد اين است كه دانشمندان دريافتند نقره خاصيت ميكروب كشى قوى دارد، به طورى كه آبى كه در ظرف نقره ريخته مى شود هيچ وقت كثيف نمى شود و همواره بدونميكروب و باكترى باقى مى ماند.