اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی

1. این تسهیلات به منظور ایجاد ارتباط با نهادهای علمی و فنّاورانة کشور اعطا می‌شود که پس از تصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهیانه و حداکثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوی مشمول پرداخت می‌شود. در صورت بهره‌مندی از این اعتبار، دانشجو مجاز نیست در دورة فرصت مطالعاتی از اعتبارات «راتبة دانشجویی»، «آموزش‌یاری» ، «پژوهش‌یاری»، «فن‌یاری»، هستة پژوهش/ هستة فنّاوری و کارآفرینی استفاده‌کند.

2. لازم است دانشجو درخواست خود را برای گذراندن دورة فرصت مطالعاتی به همراه مدارک لازم مشتمل بر: نامة موافقت استاد راهنما، نامة موافقت مؤسسۀ مبدأ و نامۀ پذیرش مؤسسة مقصد در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری کند.

3. لازم است دانشگاه محل تحصیل دانشجو، علاوه بر موارد فوق، موارد زیر را به بنیاد نخبگان استان اعلام کند:

الف. دلیل انتخاب نهاد مقصد به عنوان مقصد فرصت مطالعاتی

ب. شاخص‌های برتر بودن نهاد مقصد نسبت به سایر مؤسسه‌های علمی کشور

ج. نام و سوابق علمی استاد میزبان دانشجو و آزمایشگاه تخصصی میزبان

د. تصویر تفاهم‌نامه میان دانشگاه مبدأ و نهاد مقصد برای پذیرش فرصت مطالعاتی و تعهدات مبدأ و مقصد

4.  در مرحلة اول، مبلغ کمک‌هزینة سه ماه (بدون توجه به وضعیت تأهل دانشجو) به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود.

5. در صورت ارائة مدارک مبنی بر همراهی همسر در سفر، مابه­التفاوت کمک‌هزینة متأهلی پرداخت می‌شود.

یادآوری: درصورتی که مؤسسة مبدأ و مقصد در یک شهر باشد مابه­التفاوت ‌کمک­ هزینة متأهلی پرداخت نمی‌شود.

6. کمک‌ هزینة سه‌ماهه‌های بعدی با دریافت گزارش سه­ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می‌شود.

7. پس از اتمام زمان فرصت و با اعلام مدت کل فرصت و تأیید دانشگاه، باقیماندة کمک‌هزینه پرداخت خواهد شد.

8. در صورتی‌که دانشجو از فرصت مطالعاتی استفاده نکند یا مدت استفادة وی‌کمتر از سه ماه باشد، لازم است مبلغ اضافه پرداخت را به بنیاد برگرداند.

یادآوری: طول دورة فرصت مطالعاتی داخلی حداکثر نه ماه است.

اعتبار فرصت مطالعاتی خارجی

1.این تسهیلات به منظور ایجاد ارتباط با نهادهای علمی و فنّاورانة خارج ازکشور اعطا می‌شود که پس از تصویب فرصت مطالعاتی در دانشگاه متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهیانه و حداکثر به مدّت شش‌ماه به دانشجوی مشمول پرداخت می‌شود. در صورت بهره‌مندی دانشجو از این اعتبار، دانشجو مجاز نیست در دورة فرصت مطالعاتی از اعتبارات «راتبة دانشجویی»، «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری»، «فن‌یاری»، «هستة پژوهشی/ هستة فنّاوری و کارآفرینی» استفاده‌کند.

2. لازم است دانشجو درخواست خود را برای گذراندن دورة فرصت مطالعاتی به همراه مدارک لازم مشتمل بر: نامة موافقت مؤسسه مبدأ و نامۀ پذیرش نهاد مقصد را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری کند.

یادآوری مهم: نهاد مقصد باید دانشگاهی باشد که در سال میلادی جاری دارای رتبة زیر 200 باشد. بدین منظور رتبة دانشگاه در سه نظام رتبه‌بندی: شانگهای (Shanghai)، تایمز (Times) و کیو.اس. (QS) بررسی می‌شود. انتظار آن است رتبة دانشگاه مقصد و رتبة دانشگاه مقصد در رشتة تخصصیِ متقاضی در دست­کم دو نظام رتبه‌بندی کمتر از 200 باشد.

3. چنانچه مقصد دانشجو یکی از مراکز پژوهشی (نه دانشگاهی) باشد، لازم است دانشگاه مبدأ، اطلاعات زیر را دربارة نهاد مقصد مشخص و به بنیاد استان اعلام کند:

3-1. دلیل انتخاب مرکز پژوهشی به عنوان مقصد فرصت مطالعاتی

3-2. شاخص­های برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به سایر مؤسسه­های علمی

3-3. امکانات و تجهیزات وی‍ژة مؤسسة مقصد

یادآوری: طول دورة فرصت مطالعاتی خارجی حداکثر شش‌ماه است.

 1- برنامه جامع تحقیقات

 2- پیشنهاد طرح پژوهشی

 3- گزارش نهایی طرح های پژوهشی

  4- شرکت در همایش های بین المللی اساتید
    1-4- فرم تقاضای سفر و شرکت در کنفرانس بین المللی اعضای هیات علمی
   2-4-  فرم ثبت اطلاعات مقاله 
   3-4- چک لیست مدارک تقاضای  سفر  
   4-4- چک لیست مدارک پس از سفر

  5- شرکت در همایش های بین المللی دانشجویان
  1-5- تقاضای سفر
  2-5- چک لیست مدارک تقاضای  سفر
  3-5- چک لیست مدارک پس از سفر
  4-5-فرم گزارش سفر دانشجویان 

  6- جشنواره پژوهش
    1-6- پژوهشگر برجسته
    2-6- پژوهشگر نمونه
    3-6- پژوهشگر جوان
    4-6- طرح پژوهشی نمونه و طرح برجسته
    5-6- فرم بررسی طرح های پژوهشی کاربردی + فرم امتیاز طرح پژوهشی کاربردی
    7-6- دانشجوی پژوهشگر نمونه
    8-6- پایان نامه و رساله نمونه

  7- هزینه کرد از اعتبار ویژه/ حمایت از پایان نامه
    1-7-  تقاضای هزینه کرد از حمایت از پایان نامه/ اعتبارات ویژه(گرنت)/ پژوهش های بنیادی
    2-7- صورتجلسه مواد مصرفی
     

  8- فرصت مطالعات دانشجویان دکتری
     1-8- آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور
   2-8- شرایط استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت روابط بین الملل دانشگاه
   3-8- نکات مهم در تکمیل فرم های فرصت مطالعاتی
   4-8- مدارک و فرم های فرصت مطالعاتی
  5-8- تعهد نامه دانشجویی و مالی
  6-8-زمان و نحوه درخواست و تکمیل مدارک مورد نیاز

  9- تخصیص دانشجو به استاد(مخصوص دانشجویان دکتری و دانشجویان ارشد در صورت نیاز دکتری را به ارشد تغییر دهند)

  10- سمینار(مخصوص دانشجویان ارشد)
    1-10- پیشنهاد موضوع سمینار
    2-10-  گزارش سمینار

  11- تصویب پروپوزال ارشد/دکتری
    1-11- پژوهشی نوع ششم ارشد
    2-11- پژوهشی نوع ششم دکتری
     

  12- گزارش پیشرفت پایان نامه/ رساله
    1-12- کارشناسی ارشد
    2-12- دکتری

  13- تمدید سنوات ارشد/دکتری

  14- نگارش پایان نامه/ رساله
    1-14-  الگو
    2-14- مشخصات

  15- دفاع از پروپوزال دکتری
   1-15- گواهی اعلام دفاع
     2-15- تحویل پروپوزال به اساتید راهنما/مشاور/داور
    3-15 - درخواست تمدید سنوات دفاع از پروپوزال رساله

  16- پیش دفاع و دفاع از رساله دکتری
    1-16- اعلام کفایت و تایید دفاع از رساله
    2-16- فرم اطلاعات مقالات و سایر فعالیت های پژوهشی منتج از رساله
    3-16- تحویل رساله به اساتید راهنما/مشاور/داور
  4-16- اطلاع رسانی جلسه دفاع دکتری

  17- دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   1-17- اعلام کفایت و تایید دفاع از پایان نامه
   2-17- تحویل پایان نامه به اساتید راهنما/مشاور/داور
  3-17- اطلاع رسانی جلسه دفاع ارشد

  18- فرم اطلاعات دانشجویان دکتری

19- طرح های کاربردی

 1-19- درخواست پرداخت وجه
 2-19- صورت جلسه
 

20- ماموریت پژوهشی اعضای هیات علمی

 1-20- فرم تاییدیه احراز شرایط متقاضی مأموریت پژوهشی
 2-20- فرم پیشنهاد  مأموریت پژوهشی اعضای هیات علمی
3-20- چک لیست مدارک لازم جهت استفاده از ماموریت پژوهشی