• آگهی های ویژه پیش فروش انواع سند ملکي چيست؟ 1-سند قطعي ( داراي سند مالکيت ( :در اين نوع مالکيت-اعم از مسکوني، تجاري و غيره-سند ملک ( ھمان دفترچه مالکيت يا سند سيم سربي يا سند تک برگي(از طرف «اداره ثبت اسناد و املاک » يا ثبت نقل و انتقال دفتر اسناد رسمي ( با لحاظ ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ) به نامصاحب آن ثبت شده و مالکيت دارنده سند مزبور، کاملاً محرز و قطعي است و ھيچ نوع وابستگي يا شرطي در مالکيت برايدارنده سند وجود ندارد. اين حالت بھترين، مطمئن ترين و بي دردسرترين نوع مالکيت است و نزد کليه افراد و اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از قبيل سازمان ھا و نھادھاي دولتي و خصوصي، پذيرفته شده و در ھر نوع دادگاھي نيز صاحب سند، مالک ملک شناخته ميشود و انکار و ترديد در مورد آن پذيرفته نمي باشد. 2-سند قول نامه اي : اگر به آگھي ھاي فروش املاک در روزنامه ھا رجوع کنيد، به چنين عباراتي بر ميخوريد : «فروش زمين در . . . . . با سند منگوله دار » يا « فروش زمين در . . . . . با مبايعه نامه » يا « قول نامه اي » منظور از « سند منگوله دار » يا « سند قطعي » يا « سند رسمي » ھمان است که در مبحث قبل گفته شد.در مورد حالت ديگر ( قول نامه اي ) در اين قسمت اجمالاً توضيحاتي داده ميشود اما پيش از آغاز اين بحث، يعني املاکي که بين عموم مردم و حتي آزانس ھاي مسکن به اسم « قول نامه اي » شناخته مي شوند، لازم است در مورد « سند » مختصر توضيحاتي ارائه شود.ماده ي 1284 قانون مدني ايران، سند را چنين تعريف ميکند: «سند عبارت است از ھر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد »اين تعريف بسيار کلي است و مباحث مالي، مراسلاتي، مدارک تحصيلي، ازدواج و طلاق و تقريباً ھر زمينه اي از جمله املاک را در بر مي گيرد.ھمان قانون در تفسير و بيان جزئيات بيش تر، در مواد 1286 و 1289 سند را به دو نوع « رسمي» و « عادي » تقسيم بندي مي نمايد.مطابق ماده ي 1287 قانون مدني « اسنادي که در اداره ي ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت ھا آن ھا بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است» و برابر ماده ي 1289 « غير از اسناد مذکوره در ماده ي 1287 ، ساير اسناد عادي است » طبق توضيحات گفته شده در بالا، « سند منگوله دار» و « بنچاق» ھمگي سند رسمي ھستند ولي در بين اين موارد فقط با رعايت تشريفات مقرر قانوني،املاک داراي دفترچه مالکيت(سند منگوله دار) را مي توان به نام مالک، ثبت رسمي کرد.صدور دفترچه مالکيت ( سند منگوله دار ) يا ثبت آن به نام افراد،با رعايت تشريفات مقرر قانوني در ادارات ثبت اسناد و املاک يا دفترخانه ھاي اسناد رسمي انجام مي شود .( با اين توضيح که در حال حاضر سند منگوله دار به سند تک برگي تبديل شده است ) اما براي برخي املاک، پس از صدور بنچاق، مالک، اقدامي براي اخذ دفترچه مالکيت به نام خود نکرده است و تبعاً در دفاتر ثبت اسناد نيز بنام وي نشده است.معامله ي اين گونه املاک به صورت « قول نامه » يا به تعبيري ھمان « مبايعه نامه» و عمدتاً در آژانس ھاي مسکن و معاملات املاک، صورت مي گيرد و بين مردم به نام املاک « قول نامه اي» معروف ھستند. (صرفنظر از مفاھيم حقوقي ) اين« قول نامه » يا « مبايعه نامه» سند عادي محسوب مي شود.از ديگر موارد مي توان به زمين ھايي اشاره کرد که ھنوز براي آن ھا پلاک ثبتي تخصيص داده نشده و يا سندي صادر نشده و به طرق مختلف و در فرايند زمان از جمله وراثت و . . . به ايادي بعدي تخصيص يافته و يا فقط عده اي با درج استشھاد و امضاء يا اثر انگشت، اعلام کرده اند که زمين متعلق به فردي با فلان مشخصات مي باشد و مالک براي گرفتن سند اقدامي نکرده است. خريد و فروش اين نوع املاک ھم با قول نامه يا مبايعه نامه صورت مي گيرد.ھنگام خريد املاک قول نامه اي، به دليل نبودن سند منگوله دار بايد از واقعي بودن معامله و عدم تقلب، اطمينان پيدا کرد. يکي از ابتدايي ترين و معمول ترين نوع کلاه برداري در معامله ي اين نوع املاک، فروش ملک به چند نفر است . براي حصول اطمينان از عدم وجود چنين معضلي، ھنگام خريد مي توان تحقيقات محلي به عمل آورد و ھمچنين معامله را در بنگاه ھاي معتبر و خوش نام به انجام رساند.و اصل اسناد مبادله شده بين ايادي قبلي را مطالبه و نگھداري نمود .در خصوص املاکي که ذکر شد مدرک مالکيتشان، به شھادت افراد است، اين نکته را مدنظر داشته باشيد که ماده ي1285 قانون مدني مي گويد : « شھادت نامه، سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شھادت را خواھد داشت » آخرين نکته در مورد قول نامه اين که قدرت قانوني آن به مراتب بسيار کمتر از سند رسمي و دفترچه مالکيت يا تک برگي است.براي درک جزئيات اين دو، تفاوت اسناد رسمي و عادي در زير بيان مي شود : الف-مطابق مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد و املاک ، براي سند رسمي مي توان بدون احتياج به حکمي از محاکم دادگستري، از ھمان دفترخانه ي تنظيم کننده ي سند، تقاضاي صدور اجراييه نمود، در حالي که براي اجراي اسناد عادي، رسيدگي و صدور قطعي حکم دادگاه لازم است. ب-تفاوت ديگر دو نوع سند، در اعتبار آن ھا نسبت به اشخاص ثالث است.ماده ي 1290 قانون مدني در اين باره چنين مي گويد : " اسناد رسمي درباره ي طرفين و وارث و قائم مقام آنان، معتبر است . . . " پ-و ديگري اعتبار بيشتري است که قانون گذار براي اسناد رسمي قائل شده است.از اين نظر که ادعاي انکار و ترديد بر عليه سند رسمي، پذيرفته نمي شود.در حالي که پيرامون سند عادي اين ادعا وجود دارد. 3-سند رھني: از قديم فرھنگي در جوامع وجود داشت که وقتي کسي پولي قرض مي کرد، وام دھنده چيزي-مثلاً جواھر يا ظرف يا شبيه آن ھا را از او مي گرفت تا اگر بدھکار پول را نپرداخت، وام دھنده بتواند ، آن مال را به جاي پول خود ضبط کند.به اين مال « رھن » گفته مي شود.در ماده ي 771 قانون مدني کشور، رھن اين گونه تعريف شده است : « رھن، عقدي است که به موجب آن مديون، مالي را براي وثيقه به داين مي دھد. رھن دھنده را راھن و طرف مقابل را مرتھن مي گويند.به مال مورد رھن نيز در قوانين « مال الرھانه » يا « عين مرھونه » گفته مي شود.به مبحث ملک باز مي گرديم.مالکيت رھني يعني اين که شما ملکي را در ازاي دريافت وام، نزد بانک يا مؤسسه اي که از آن وام مي گيريد گرو ( رھن ) بگذاريد و اين موضوع در سند ملک شما قيد شود.اين حالت مالکيت عموماً زماني پيش مي آيد که : 1-به خود ملک وام تخصيص داده شود. 2-با گرو گذاشتن آن، وامي گرفته شده باشد. در اين صورت سند به نام مالک بوده اما در رھن بانک يا مؤسسه ي وام دھنده است و در صورتي که مالک، وام خود را نپزدازد، بانک يا مؤسسه ي وام دھنده مي تواند از طريق مراجع قانوني و قضايي، ملک را تصاحب کند.در بسياري از مزايده ھاي املاک، ھمين گونه از ملک ھا نيز به فروش مي رسند، حاکي از اينکه وام گيرنده نتوانسته وام خود را پس بدھد و ملکي که گرو گذاشته شده نيز به جاي طلب، ضبط شده است. توضيحاً در خصوص حالت دوم، الزاماً وام براي ھمين ملک گرفته نشده، بلکه در مقابل دريافت يک وام ، صاحب ملک اين سند را گرو گذاشته است.فرضاً شخصي براي تأسيس يک مرغداري وامي مي گيرد که در ازاي آن، سند خانه ي خود را در مقابل تسھيلات مأخوذه در گرو بانک قرار مي دھد.دقت کنيد که در اين حالت اصل سند ( کالبد آن ) الزاماً در دسترس بانک نيست.ممکن است بانک يا مؤسسه ي وام دھنده، اصل سند را به صاحب آن تحويل دھد.زماني يک سند، رھني است که در دفترخانه اسناد رسمي و با حضور نماينده ي بانک، اين موضوع در سند قيد شود.گاھي نيز سند در مقابل دريافت ضمانت نامه ي بانکي گرو گذاشته مي شود.مثلاً فردي يا شرکتي که پيمانکار است، بايد در مقابل يک پيمان ( قراردادھاي خصوصي، دولتي ) ضمانت نامه ي بانکي به کارفرماي خود ارائه دھد.در چنين مواردي بانک، ضمانت نامه را در مقابل دريافت پول نقد يا در مقابل رھن يک سند مالکيت ( وثيقه ) براي پيمانکار، صادر مي کند.بعد از پس دادن تمام وام، به درخواست بدھکار و با حضور نماينده ي قانوني بستانکار ( بانک يا مؤسسه ي وام دھنده ) در ھمان دفترخانه اي که سند ملک به رھن درآمده است ( در سند قيد شده ) اين رھن از سند حذف مي شود که به آن اصطلاحاً « فک رھن » گفته مي شود.از نظر حقوقي نيز ملک رھني در دو حالت بايد مورد توجه قرار گيردکه ھر دو موضوع بسته به رابطه اي ارزش ملک و ميزان وام دريافتي خواھند بود. الف-حالت مشتمل بر رھن : زماني که شما بخشي از مبلغ ملک را ھنگام خريد، پرداخت مي کنيد اما مقداري پول کم مي آوريد.اين کسري پول را از بانک وام مي گيريد که در سند ملک به عنوان بدھي منظور مي شود و در واقع ميزان مبلغ وام ،کم تر از مبلغ ارزش ملک است. ب-حالت مشتمل برصلح حقوق : اين حالت براي زماني است که ارزش وام دريافتي از بانک يا مؤسسه ي مالي، بيش از ارزش ملک گرو گذاشته شده باشد.در اين صورت، وام گيرنده فقط حق انتفاع ( کسب درآمد ) از ملک موردنظر را داشته و حق ھيچ نوع معامله اي را ندارد و براي انجام ھر نوع معامله اي بايد از وام دھنده استعلام و کسب اجازه کند.در ھر حال، ھنگام خريد ملک از عدم رھني بودن سند، اطمينان حاصل کنيد.مگر اينکه از نظر خودتان مانعي نداشته باشد. مطلب آخر اين که سند رھني را نمي توان به عنوان وثيقه ملکي در مراجع قانوني استفاده نمود و يا اينکه از قبل آن تسھيلات بانکي اخذ نمود. و الخ . . .

انواع ملک از نظر کاربری :

در این باره با اشاره به تعریف مندرج در طرح تفصیلی شهرداری ( و به طور کلی ) باید گفت که تعیین نحوه استفاده از زمین را کاربری زمین می نامند.تعیین کاربری ، بر اساس مطالعات اساسی در جهت شناخت از شهر و آشنائی با چگونگی و پراکندگی فعالیتهای شهری استوار می باشد.اختصاراً شهرداری تهران در گستره تعیین کاربری ، 4 نوع پهنه تعریف نموده که عبارتند از :

 

1-پهنه سکونت با علامت اختصاری R Residential

2-پهنه فعالیت با علامت اختصاری S Service

3-پهنه مختلط با علامت اختصاری M Mixed

4-پهنه حفاظت سبز و باز با علامت اختصاریG Green

از آنجا که تعاریف پهنه ها و زیر پهنه ها ، در فرصت و مجال این مقال نیست ، و با این توضیح که حدود 18 نوع کاربری ، قابل ذکر و اشاره می­باشند صرفاً اشاره می شود که مقصود از خرید ملک ( خانه ) در این مبحث، کاربری مسکونی ( در پهنه R ) می باشد لذا در این قسمت، اشاراتی کوتاه به انواع محدودی از کاربری های مختلف املاک ( به منظور آشنائی اجمالی در این باب ) خواهیم داشت :

1-کاربری مسکونی :

کاربری مسکونی، در مورد بنایی صدق می­کند که برای سکونت است و افرادی در آن زندگی می کنند و یا درباره زمینی است که این پتانسیل را دارد.این نوع از املاک نیز سه گونه اند : آپارتمانی ، ویلایی ، زمین مسکونی

*آپارتمان-به تعدادی واحد مسکونی که در یک یا چند ساختمان واقع شده و از نظر راه پله ، ورودی اصلی و گاهی پارکینگ و حیاط ، مشترک هستند آپارتمان می­گوییم.

*ویلایی شامل ساختمانی یک یا چند طبقه که از نظر ورودی اصلی ، حیاط و هر نوع تأسیساتی مستقل بوده و با ساختمان دیگری مشترک نباشد می­گردد.ساختمانهای ویلایی به دلیل استقلال و غالباً با فضای بیشتر ( دارا بودن فضای سبز ) طبیعتاً امکان آسایش بیشتری برای ساکنان خود دارند و به دلیل این که تمام سطح فیزیکی یک ملک را اشغال می کنند ( همه ی عرصه ملک برای ویلا مورد استفاده قرار می­گیرد. در حالی که در خصوص آپارتمان ها یک زمین مشابه ، به چند واحد تقسیم می­گردد ) قیمتی بیش از آپارتمان ها دارند.

*زمین مسکونی-زمینی است که هنوز در آن ساخت و سازی صورت نگرفته اما مجوز ساخت واحد مسکونی برای آن از شهرداری، اخذ گردیده یا می توان برای آن چنین مجوزی از شهرداری دریافت نمود.

 

 

 

2-کاربری کشاورزی :

زمین های با این کاربری نیز بر دو نوعند: زمین زراعی و باغ.

*زمین زراعی-زمینی را که در آن محصولات زود بازده ( یک یا نهایتاً دو ساله ) مثل گندم ، ذرت ، انواع صیفی و از این دست،کشت می شود را شامل می­گردد.این نوع زمین ها اکثراً در روستاها یا شهرهایی که قبلاً روستا بوده و بعداً بزرگ شده و تبدیل به شهر شده اند ، وجود دارند.

*باغ-در این نوع کاربری ( و تعریف ) به زمینی که دارای درخت ( اغلب میوه ) باشد باغ، گفته می­شود.گاهی واژه ی «مشجر» را نیز می بینید یا می شنویدکه به معنای«دارای درخت» است ( زمین مشجر= زمین دارای درخت ) که در همین مورد، قابل ذکرند.

3-کاربری تجاری :

در این نوع کاربری ، انواع مغازه ها ، رستوران ها ، عمده فروشی ها و دفاتر خدماتی ( مثلاً آژانس های مسافرتی و شبیه آنها ) مدنظر می­باشند.البته مسئله ی مهم، دارا بودن مجوز تجاری برای یک ملک است وگرنه صرف وجود یک دفتر خدماتی در جایی را نمی­توان دارا بودن کاربری تجاری برای آن ملک به حساب آورد. لذا در هنگام خرید املاک تجاری، حتماً با دقت موضوع گفته شده را در نظر داشته باشید.

4-کاربری صنعتی:

در برگیرنده هر نوع زمین یا ساختمانی که مجوز هرگونه فعالیت صنعتی اعم از تولید، انبار و یا توزیع را داشته باشد از قبیل کارخانجات، تعمیرگاهها و کارگاههای تولیدی ، می­شود.این نوع از املاک اکثراً در شهرک های صنعتی و یا مناطق خارج شهرها قرار دارند.حتی اگر بر اثر گسترش شهر، چنین ملکی داخل آن واقع گردد، معمولاً توسط دستگاههای مسئول و ذی ربط، حکم انتقال آن به خارج شهر داده می­شود.

  

 

5-کاربری خدماتی :

کاربری خدماتی، نوعی از کاربری های انتفاعی است.یعنی مثل کاربری تجاری، شما از آن کسب درآمد می­کنید.با این تفاوت که چون این فعالیت عام المنفعه است ، شهرداری ها-یا دیگر متولیان امر-بابت آن پولی از شما نمی­گیرند.اما اگر شما روزی تصمیم به تغییر کاربری بگیرید ، باید هزینه های تبدیل کاربری را بپردازید.از

نمونه های کاربری خدماتی می­توان«گرمابه های عمومی» را نام برد.به دلیل این که گرمابه ها در خدمت حفظ بهداشت عمومی و سلامت جامعه هستند و با وجود آن که صاحبان آن ها از طریق این کاربری منافعی کسب می­کنند، اما در قبال آن پولی به شهرداری نمی­پردازند.در خرید املاک با کاربری خدماتی، باید دقت داشته باشید که اگر قصد تغییر کاربری دارید ممکن است با مشکلاتی رو به رو شوید.

6-کاربری معدن :

این نوع کاربری برای زمینی ، منظور می­شود که در خود ماده ای با ارزش و قابل استخراج، داشته باشد.انواع فلزات، سنگ های قیمتی و ساختمانی و همچنین خاک های قابل استفاده در کارهای صنعتی یا ساختمانی و یا قابل استفاده در کارهای صنعتی یا ساختمانی و یا قابل تبدیل به یک محصول با استفاده از یک روند فرآوری، همگی جزو معادن محسوب می­شوند.پس از حصول اطمینان از وجود ماده ای قابل استحصال در زمین ، ملک باید به عنوان معدن به ثبت برسد. در غیر این صورت صاحب ملک اجازه ی برداشت از آن را نخواهد داشت.اگر کسی در زمینی بدون مالک، یک معدن کشف کرده و به ثبت برساند، مالک آن زمین می­شود.

7-کاربری ورزشی :

این نوع ملک در کشور ما کم کم شروع به خودنمایی می­کند. سالن ها و زمین های بازی، باشگاههای ورزشی، استادیومهای ورزشی ( فوتبال ، تنیس، . . .) و استخرهای روباز و سرپوشیده همگی از این نوع املاک هستند که تاکنون عمدتاً دولتی بوده اند.اما درسال های اخیر ورود بخش خصوصی به این میدان نیز، محسوس می­باشد.گرچه به هر علت، آنچه تاکنون توسط بخش خصوصی اداره می­شد، اکثراً محدود به باشگاه های کوچک بوده است.

8-فاقد کاربری:

اراضی که فاقد هرگونه کاربری هستند یا بعنوان ذخیره های شهری در نظر گرفته شده اند و یا هنوز طبق برنامه طرح جامع، آزاد سازی و طرح تفصیلی ندارند.

ملک یکی از سرمایه های ایرانیان به شمار می رود . خیلی از هموطنانمان خرید ملک یکی از دغدغه هایشان محسوب می شود . در اینجا سعی بر این شده است که شما را با انواع املاک آشنا کنیم .

 
 

انواع املاک

هنگامیکه بنا و ساختمانی در محلی نباشد به آن زمین می گویند . زمین می تواند کاربری های متفاوتی داشته باشد . ویژگیهای متغیری نیز براساس نوع محلی که در آن واقع است دارد .

واحدهای مسکونی که در یک ساختمان قرار دارد و تمامی آن واحدها ورودی اصلی آن مشتر باشد و همچنین از یک راه پله مشترک ، پارکینگ و حیاط بصورت مشترک استفاده می کنند را آپارتمان می گویند که معمولا بصورت دو طبقه و یا بیشتر ساخته می شود .

ساختمانی که عمر مفید آن تمام شده باشد و دیگر غیر قابل استفاده شده باشد و برای استفاده مجدد باید تخریب شود و دوباره ساخته و نوساز شود را ساختمان کلنگی گفته میشود .

خانه هایی که دارای حیاط هستند و یک طبقه نهایتا دو طبقه می باشد که یک یا دو خانوار می تواند در آن زندگی کنند را خانه های ویلایی می گویند که معمولا کلنگی هستند و در شکل خاصی در دورن بافت شهری دارند .

مستغلات به ملکهایی که یک خانواده برای استفاده خود و یا شرکت ، تولیدی خریداری و اجاره می کنند گفته می شود . تعریف دیگر که می توان گفت ملکهایی که یکجا فروخته و یا اجاره داده می شود را مستغلات گفته می شود ..

ملکهایی که از شهرداری مجوزاداری گرفته اند و بصورت آپارتمانی هستند و بصورت اداری استفاده می شود را ملک اداری گفته می شود. سند این ملک ها اداری هستند . این ملک ها مجوز نصب تابلو در محل را دارند .

ملکی که مشرف به خیابان است و مجوز تجاری از شهرداری دارد و کارهای تجاری در آن انجام می دهند را ملک تجاری یا سند تجاری می گویند . ملکهای تجاری مجوز نصب تابلو را دارند و همچنین می تواند جنس بفروشند .

مغازه ها مانند ملک های تجاری هستند با این تفاوت که مغازه باید داخل آن کاملا دیده شود و دسترسی مستغل داشته باشد .

انواع املاک

انواع املاک

ساختمانهایی که مسکونی هستند ولی براساس موقعیتی که دارند در خیابانها و جاهای پردد هستند را ملک اداری گفته می شود . از این ملک ها افرادی استفاده می کنند که شغل های آنها نیاز به مجوز اداری و تجاری ندارند استفاده می کنند .

ملکهایی که بصورت آپارتمان ساخته می شوند و دارای حداقل 20 واحد با مشاعات مربوطه هستند را مجتمع می گویند . مجتمع ها دارای هئیت مدیره برای نظم ساختمان هستند ، قوانین و امکانات خاص دارند و همچنین نگهبان و سرایدار از ویژگیهای مجتمع می باشد . مجتمع ها به دو صورت مسکونی و تجاری استفاده می شود .

به ملکهای آپارتمانی پر واحد که دارای حداقل ۲۰ واحد با مشاعات مربوطه باشد مجتمع گفته می شود.در عصر کنونی با توجه به افزایش جمعیت زندگی بسوی مجتمع نشینی حرکت می کند . داشتن هیئت مدیره نظم ساختمانی ، دارا بودن قوانین و امکانات خاص،موجود بودن نگهبان و سرایدار از جمله ویژگی های یک مجتمع است .مجتمع ها اغلب بصورت مسکونی و یا اداری تجاری استفاده می شود.

انواع املاک

انواع املاک

آپارتمانهایی که بیشتر از 20 واحد دارند و فقط مسکونی هستند و همچنین امکاناتی مانند لابی و مشاعات وسیع هستند را مجتمع مسکونی گفته می شود .

متجمع هایی که دارای چندین واحد اداری هستند مجتمع اداری گفته می شود . این مجتمع ها امکانات خاصی مانند تابلو راهنما و اعلانات ، محل نصب تابلو و … دارند .

 ساختمانهایی که دارای چندین مغازه هستند را مجتمع تجاری یا پاساژ می گویند . که معمولا ویژگیهای خاص و اختصاصی برای یک شغل استفاده می شود.

ساختمانهایی که دارای چندین طبقه اداری و چندین طبقه تجاری با امکانات ویژه هستند را مججتمع می گویند .

آپارتمانهایی که تعداد طبقات آنها از 5 تا 6 طبقه بیشتر باشد و امکانات ویژه ای دارند برج می گویند . برج ها امکانات مجتمع ها ، برق اضطراری ، اسانسورهای ویژه برای افراد و باربری ، پله های فرار ، لابی و همچنین امکانات مخصوص آتش نشانی هستند . از برجها هم تجاری و هم مسکونی استفاده می شود .

انواع املاک

انواع املاک

برجهایی که مسکونی هستند و دارای امکانات رفاهی مانند پارک تفریحی برای کودکان ، سالنهای اجتماعات ، و همچنین امکانات تجاری مانند سوپر مارکت ، بانک و … در یک برج باشند را برج باغ گفته می شود . برای ساخت برج باغ معمولا 70 درصد از مساحت و فضا بر/ای امکانات مشاعی استفاده می شود و 30 درصد صرف بنا یا ساختمان می شود . ملکهایی که حداقل 2000 متر هستنذ می تواند مجوز برج باغ را بگیرند .

ملکی که دارای درختهای فراوان می باشد و یم ساختمان کوچک نیز در آن ساخته شده باشد را باغ می گویند . که در محله های قدیمی یا حومه شر قرار دارند .

ملکی که برای دپو کردن یا انبار کردن اجناس بکار برده می شود را  انبار میگویند . که براساس مرغوبیت ، نوع تهویه هوا و دسترسی در طبقات و موقعیت دسترسی برای بارگیری تقسیم بندی می شوند .